วิธีจองรถง่ายๆ

4 ขั้นตอน
1.สอบถามราคา / แจ้งข้อมูลการเดินทาง / แจ้งรายละเอียดงาน
2.โอนมัดจำในการจองรถตามตกลง และส่งสลิปยืนยันการจองรถ
3.เจ้าหน้าที่ ส่งข้อมูลรถและคนขับให้ลูกค้า
4.ลูกค้าพร้อมเดินทางตามวันและเวลา

เงินมัดจำจองรถ

📌 ลูกค้าชำระค่ามัดจำจองรถตามที่ได้ตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการจอง โดยจะคืนค่ามัดจำให้ในวันที่ที่จบงาน หรือหักออกจากค่าบริการเต็มและจ่ายส่วนที่เหลือ
📌 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการยกเลิกงานและต้องการคืนเงินประกัน ต้องยกเลิกงานก่อนถึงวันจอง อย่างน้อย 3 วันขึ้นไป
📌 ในกรณีที่รถเกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ ทางทีมงาน จะเปลี่ยนรถให้ลูกค้าทันที หากลูกค้าไม่แจ้ง และเรียกรถทางใดทางหนึ่งมาเอง ลูกค้าจะไม่ได้รับเงินประกันคืน และลูกค้าต้องจ่ายค่าบริการเต็มจำนวนวันตามที่ตกลงไว้ (ยกเว้นลูกค้าได้ตกลงกับทางทีมงานเป็นลายลักษณ์อักษร)
📌 ทางทีมงานสามารถยกเลิกงานโดยไม่คืนเงินประกันการจองรถ อันเนื่องมาจาก การใช้รถที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวรถ คนขับ หรือผิดกฏหมาย

เงื่อนไขทั่วไป

– ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติดภายในรถ โดยเด็ดขาด
– ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายมาว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือ สงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ภายในรถ นักงานขับรถจำเป็นต้องขอแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้
ทำการตรวจค้น ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองและบุคคลอื่นภายในรถ
– พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือยกลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบางเวลา หากพิจารณาเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือ
ทรัพย์สินของตัวรถและบุคคลภายในรถ
– พนักงานขับรถจะปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ช้บริการเป็นสำคัญ ความเร็วในการขับยี่ขึ้นอยู่กับสภาพผิวจราจรและสภาพ
แวดล้อมที่เหมาะสม
– ทางทีมงานไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงใดๆ หรืออาหารที่มีกลิ่นแรงขึ้นรถโดยเด็ดขาด (ยกเว้น สัตว์เลี้ยงที่ดูแลความสะอาด และได้แจ้งทีมงานตั้งแต่จองรถแล้ว)

ค่าน้ำมัน ทางด่วน ทางพิเศษ

– ในวันแรกที่เริ่มทำงาน พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ (ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจสอบได้)
– การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อๆไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมันเต็มถังคืนให้กับพนักงานขับรถ เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง (ในกรณีที่ลูกค้าเช่ารถพร้อมคนขับ ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง ไม่รวมทางด่วน )
– ค่าผ่านทางด่วนหรือ ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าเรือโดยสาร ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การนับวัน และวันทำงาน ไปกลับ เวลาเดียว

– เวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถ ตั้งแต่เวลา 07:00 น.- 19:00 น. หรือไม่เกิน 10 หรือ 12 ชั่โมง อนุโลมได้ตามหน้างาน นับตั้งแต่เวลาผู้ใช้บริการนัดหมาย(แต่ไม่เกินเวลา
20:00 น. ของวันนั้น)
– ในกรณีที่มีการนัดหมายการเดินทาง ก่อนเวลา 07:00 น ผู้ใช้บริการจะต้องชดเชยค่าบริการส่วงเวลาเพิ่มอีก ตามรุ่นรถที่ให้บริการ (แจ้งค่าล่วงเวลาในใบงาน)
– ในกรณีที่มีการใช้บริการ เกิน 10-12 ชั่วโมง (ตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า รายละเอียดแจ้งในใบงาน) นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ช้บริการนัดหมาย ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าล่วงเวลาตามรุ่นรถที่ให้บริการ (แจ้งค่าล่วงเวลาในใบงาน)
หากเกิน 24:00 น. (เที่ยงคืน) จะคิดเพิ่มอีก 1 วัน (ราคาเช่ารถพร้อมคนขับ)
– ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทางไม่เกินกว่า 10 – 12 ชั่โมง (ตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า รายละเอียดแจ้งในใบงาน) นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย ผู้ใช้บริการไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงเวลา
– จุดหมายปลายทาง หมายถึง สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ที่ผู้ใช้บริการกำหนดให้พนักงานขับรถไปส่งในวันเดินทางกลับ

หมายเหตุ: เงื่อนไขต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สอบถาม ติดต่อ ขอข้อมูลเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

Payment method

เช่ารถพร้อมคนขับ

Notification of transfer confirmation slips

เช่ารถ พร้อมคนขับ  Line OA (@xhe9994a)

เช่ารถ พร้อมคนขับ [email protected]

เช่ารถ พร้อมคนขับ  Thank you for your trust use the service

** After the customer confirms the car confirmation by sending the slip

The team will contact the customer immediately.

And send the car and driver information to customers.

Service center with driver 24 hour

Staff ready to take care of customers throughout the journey

เช่ารถ พร้อมคนขับ

Address : 99/324 Teppharach-Ladkrabang Road
Moo 1 Khlong Luang Phaeng Subdistrict,
Mueang Chachoengsao District,
Chachoengsao Province 
24000

+66892037128 (LINE messenger) @xhe9994a

About Siam-transportandtravel

Service Cars

👩‍🦰 LADY Driver
📍Express Car
🏝 Daily Car Rental
⏰ Hourly Car Rental
✈️ Airport Transfer
🐈 Pet Moving Service
📝 Messenger Service
🛣 Express Charter Service
🎟 Tickets Booking Service
✍️ Other
📲 +66892037128
🥰 Service center with driver 24 hour

Siam-transportandtravel. © All Rights Reserved.